Maatschappelijke participatie van getraumatiseerde vluchtelingen

Equator biedt naast diverse vormen van ambulante behandeling ook een dagbehandeling, gericht op begeleiding bij het vinden en behouden van een zinvol leven in de eigen leefomgeving. Om dit rehabilitatiegerichte aanbod zo goed mogelijk in te richten is eind 2012 gestart met het project ‘Maatschappelijke participatie van getraumatiseerde vluchtelingen’.

Doel van het project is het huidige behandelaanbod zodanig te ontwikkelen dat deelname van getraumatiseerde vluchtelingen in de maatschappij ook daadwerkelijk wordt bevorderd. Het project beslaat twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de ontwikkeling van een werkmodel gericht op het vergroten van activiteiten en participatie. Dit werkmodel is gebaseerd op een bestaande methodiek, het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Deze methodiek wordt gedurende het project aangepast naar onze doelgroep. Vanuit rehabilitatieperspectief wordt gewerkt aan herstel: het vergroten van hoop en (zelf)vertrouwen en het verbeteren van vaardigheden. Uitgaande van iemands eigen wensen, krachten en mogelijkheden, richt de aandacht zich op de toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen, zoals trauma gerelateerde klachten, taalachterstand, een beperkt sociaal netwerk, psychosomatische klachten en verlieservaringen.

Het tweede onderdeel betreft de ontwikkeling van een meetinstrument om het activiteiten- en participatieniveau van de doelgroep te monitoren. Het nieuwe werkmodel en het meetinstrument worden momenteel in een pilot getoetst.

Dit project wordt mede gefinancierd door Fonds NutsOhra.