Sociotherapie in Rwanda

Een studie in de periode 2005 - 2008 naar community based sociotherapy in Rwanda.

In de periode 2005 - 2008 voerden twee Equator onderzoekers (Femke Verduin en Pim Scholte) een wetenschappelijk onderzoek uit rond het interventieprogramma community based sociotherapy in Rwanda, dat door Equator Foundation zelf in gang was gezet.

Tijdens herhaalde bezoeken aan de noordelijke regio rond Byumba waar de studie plaatsvond, recruteerden en trainden zij de plaatselijke medewerkers en coördineerden zij de data-verzameling.

Het betrof een longitudinale, gecontroleerde studie met drie metingen: bij begin en direct na afloop van deelname aan het sociotherapie programma en acht maanden nadien. Het onderzoek was bedoeld om vast te stellen of sociotherapie invloed had op het sociaal kapitaal, het sociale functioneren en het mentale welzijn van de deelnemers.

Na pilot metingen in 2005 en 2006, waarin de onderzoekers de beoogde onderzoeksopzet en de meetinstrumenten valideerden en testten, interviewden de plaatselijke medewerkers in 2007 en 2008 een grote groep deelnemers aan het programma en een even grote groep niet-deelnemers (de controlegroep).

Uit het onderzoek bleek dat dankzij het sociotherapie programma onder de deelnemers één element van sociaal kapitaal, namelijk maatschappelijke participatie, significant toenam, evenals hun mentale welzijn.

De studie leverde een tiental wetenschappelijke publicaties op, waarin nog meer bevindingen staan beschreven, bijvoorbeeld over partnergeweld. Tenslotte leidde het onderzoek tot de academische promotie van Femke Verduin; ook Pim Scholte besteedde in zijn proefschrift een aantal hoofdstukken aan deze studie. De bevindingen leidden tot veel media-aandacht (bijvoorbeeld van NRC Handelsblad en Volkskrant, en van Labyrint radio).

Deze studie kwam mede tot stand dankzij financiering door ZonMwCordaid en het Prins Bernhard Cultuurfonds.