Slachtoffers van Mensenhandel

Eén van de samenwerkingspartners van Equator is het Amsterdams Coördinatiepunt tegen Mensenhandel (ACM). Deze organisatie geeft hulp, begeleiding en advies aan vrouwen en mannen die de gedwongen prostitutie verlaten.

Equator biedt, als onderdeel van de Amsterdamse keten van zorg voor deze doelgroep, psychologische en psychiatrische diagnostiek en hulp aan cliënten van het ACM. Dit gebeurt op drie manieren:

 1. Preventie
  Equator verzorgt een preventieprogramma op de Roggeveen, de tijdelijke opvangvoorziening voor cliënten van het ACM. Het programma bestaat uit wekelijkse groepsbijeenkomsten voor alle cliënten die in de Roggeveen verblijven. De bijeenkomsten worden geleid door twee Equator therapeuten. Op een laagdrempelige manier worden veelvoorkomende problemen besproken en worden mogelijkheden geboden om hier mee om te gaan. Voorbeelden van klachten zijn angsten, slaapproblemen, terugkerende nachtmerries, depressieve gevoelens en PTSS-symptomen. De groep biedt vrouwen een plek om deze onderwerpen met elkaar te bespreken. Daarnaast ontvangen zij psycho-educatie en praktische steun en advies, en leren zij, onder meer door oefeningen, om beter om te gaan met hun psychische en lichamelijke klachten.

  Tot slot heeft het preventieprogramma ook een functie in het toegankelijk maken van psychiatrische hulpverlening voor deze doelgroep. De deelnemers gaan het verband zien tussen hun klachten en wat zij hebben meegemaakt, en maken kennis met de mogelijkheid van gespecialiseerde hulp. De behandelaren van Equator adviseren de hulpverleners van het ACM in de omgang met de diverse klachten van hun cliënten, en signaleren problemen bij de vrouwen die extra aandacht nodig hebben.
   

 2. Diagnostiek
  Cliënten van het ACM die in het kader van crisisopvang in de Roggeveen verblijven, komen eens per week naar Equator voor deelname aan onze Observatie- en Stabilisatiegroep. Hier worden de thema's van het preventieprogramma verder uitgediept, en vormen de therapeuten zich een nader beeld van de klachten en het psychologische profiel van de deelnemers. Dit leidt tot een advies aan het ACM met betrekking tot het vervolgbeleid.
   
 3. Behandeling
  De meeste ACM cliënten zijn seksueel uitgebuit en bedreigd of fysiek mishandeld. Voor veel van hen maken deze ervaringen deel uit van een hele reeks van eerdere moeilijke en traumatische gebeurtenissen en omstandigheden. Soms is er daarom meer nodig dan alleen het geboden preventieprogramma. Voor deze vrouwen biedt Equator individuele en/of groepstherapie, variërend van ondersteunende begeleiding tot deelname aan de Therapeutische Vrouwengroep, trauma-gerichte of op de persoonlijkheid gerichte psychotherapie en/of medicatie.

Zie ook onze factsheet Mensenhandel (momenteel in bewerking).